top of page

აქციის პირობები

პეტ სპოტი თავის ერთგულ მომხმარებელს სთავაზობს აქციას: სხვადასხვა ასაკის ძაღლის, ერთი შემადგენლობის 6 ტომრის (12კგ. და 15კგ.) ნებისმიერ დროს შეძენის შემთხვევაში მეშვიდე ტომარა საჩუქრად.    

bottom of page